Vốn từ của một ngôn ngữ có thể nghiên cứu trên các bình diện ngữ âm (cấu tạo từ), ngữ nghĩa (từ vựng) và ngữ pháp. Từ loại chính là kết quả nghiên cứu vốn từ trên bình diện ngữ ...